Категория: Номерни Умения


Триизмерни форми: многогранници, извити твърди тела и повърхност
Лист за площ, повърхност и обем
Мрежови диаграми на 3D фигури
Въведение в ъглите
Въведение в алгебрата
Изчислителна площ
Подреждане на математически операции | БОДМА
Управление на пари | Бюджетиране
Изчисляване с времето
Статистически анализ: Видове данни
Общи математически символи и терминология: Речник по математика
Въведение в декартовите координатни системи
Извити форми
Въведение в геометрията: точки, линии, равнини и размери
Оценка, сближаване и закръгляване
Дроби
Десетични знаци